Liên Hệ

Liên hệ về Ơn Gọi với Ban Giám Đốc Nhà Ứng Sinh

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên

  • Nhà Thờ Thiên Thần,
    600 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 3744-4766
  • Linh mục phụ trách ơn gọi: Martin Nguyễn Đình Khải, S.J
  • Website Nhà Ứng Sinh: http://ungsinhdongten.net
  • Website Nhà Dòng: http://dongten.net/

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp