NGỢI CA THÁNH I-NHA-XI-Ô

Đăng bởi ngày 7 Tháng Tám, 2017

Ngợi ca thánh I-nha-xi-ô,

Vị thánh cao cả và kiên cường,

Quyết dấn thân phục vụ Nước Chúa,

Mang mọi người đến với tình thương.

***

Ngợi ca thánh I-nha-xi-ô,

Dám từ bỏ lợi lộc, danh vàng,

Để chọn lấy Giê-su nghèo khó,

Rao truyền Người cho khắp trần gian.

***

Ngợi ca thánh I-nha-xi-ô,

Một chiến binh của trần thế huy hoàng,

Đã từ bỏ để đầu quân cho Chúa,

Gác kiếm trần – chọn cờ hiệu cao sang.

***

Ngợi ca thánh I-nha-xi-ô,

Với bao nhiêu công đức đã dày nên,

Cùng với sự hy sinh, kiên nhẫn,

Để làm gương cho người khắp thế nhân.

***

Nơi gian trần đoàn con trông đến,

Xin cầu bầu cho con cái trần gian,

Dám kiên cường, dám xông pha chiến tuyến,

Mang bao người về với Chúa từ nhân.

Little Stream