Thiêng liêng

Bạn Đường Giêsu

  • u
    VÀ NHƯ THẾ TÔI ĐI…

     “Cuộc đời là những chuyến đi”, mỗi người tự viết tên mình vào những...

    • 22 Tháng Chín, 2016
    • 0
  • 1
    BÀI HỌC TỪ SÓNG

    Tôi là một người yêu biển, mỗi khi có cơ hội đi đâu đó...

    • 21 Tháng Chín, 2016
    • 0
  • images
    LỄ MẸ SẦU BI

    “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người…” (Ga 19,25-27), tôi đã...

    • 15 Tháng Chín, 2016
    • 0
  • pppas0521
    TÌNH THẬP GIÁ

    Thương Giê-su chiều hiến thân Thập Giá, Để giao hòa muôn tội lỗi nhân...

    • 13 Tháng Chín, 2016
    • 0